U จับมือ NOBLE ร่วมพัฒนาที่ดินในกทม.,ขายสินทรัพย์-สิทธิเช่าโรงแรมในยุโรป

U จับมือ NOBLE ร่วมพัฒนาที่ดินในกทม.,ขายสินทรัพย์-สิทธิเช่าโรงแรมในยุโรป

บมจ.ยู ซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 39 รายการนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงราคาและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายทรัพย์สินในรายการที่ (5) – (9) ตามข้อ 1 ของหนังสือแจ้งมติเลขที่ U.SET 022/2563 ดังต่อไปนี้

1.1 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (RBP) ซึ่งจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะเข้าถือหุ้นใน RBP (ผู้ถือหุ้น RBP) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ RBP มีต่อผู้ถือหุ้น RBP ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 439,130,753.34 บาท โดย RBP มีทรัพย์สินที่สาคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ (บางแจงร้อนนอก) อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าเจรจาและตกลงร่วมกับ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาโครงการบนที่ดินของ RBP ข้างต้นด้วย ทั้งนี้ โนเบิลไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *