Home » คุณสมบัติของนักสืบ ที่ควรมี

คุณสมบัติของนักสืบ ที่ควรมี

คุณสมบัติของนักสืบ คือสิ่งที่ควรมี เพราะการเป็นนักสืบนั้น สามารถเป็นได้ทุกคน แต่ควรรู้ถึง เทคนิค วิธีการ ในการสืบสวน เพราะการที่จะเป็น นักสืบที่เก่ง หรือดี มีประสิทธิภาพ นั้นค่อนข้าง เป็นเรื่องที่ยาก เพราะต้องมีความมานะ อดทน และใช้ความพยายามสูง

1.ต้องมีใจรัก 

นักสืบที่ดี อันดับแรก ต้องมีใจรักงานสืบสวน คือ ถ้าเราได้ทำงานที่ตัวเองรัก ย่อมจะประสบผลสำเร็จ และบรรลุตามที่ต้องการ เพราะว่า งานนักสืบ จะต้องใช้ความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ และความกระตือรือร้น ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

2.ต้องมีความรอบรู้

  • ต้องรู้ในตัวบทกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง กฎข้อบังคับ ระเบียบงาน สารบรรณ ตลอดจน การเขียนรายงาน การสืบสวน ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า อยู่เสมอ
  • ต้องรู้จักวิธีการสืบสวน ก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างดี นักสืบต้อง เสาะแสวงหา และมีความรู้ ถึงข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะใช้ เป็นแนวทางในการสืบสวน และป้องกันอาชญากรรมได้
  • รู้จักแสวงหาข่าว จากข่าวสารจากสถานที่ต่างๆ นักสืบต้องรู้จัก บุคคลหลายประเภท โดยเฉพาะชาวบ้าน ต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
  • ต้องมีความรู้เรื่อง ยุทธวิธีตำรวจ นักสืบที่ดี จะต้องหมั่นฝึกฝน หาความรู้ เรื่องยุทธวิธีตำรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ยุทธวิธีการตรวจค้น การใช้อาวุธ และควรศึกษาข้อมูลคนร้าย ให้ดีก่อน ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วย ในการตัดสินใจของนักสืบ ว่าจะต้องใช้วิธีไหน ในการเข้าหา

3.ต้องมีความริเริ่ม

นักสืบที่ดี จะต้องมีความคิดริเริ่ม หาแนวทาง ในการปรับปรุง และพัฒนางานสืบสวน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4.ต้องมีความรวดเร็ว

นักสืบที่ดี จะต้องยึดหลัก รุกรบ รวดเร็ว ทันทีทันใด เมื่อมีเหตุหรือคดีเกิดขึ้น จะต้องปฏิบัติดังนี้

  • ต้องรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันที
  • ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุ
  • พยายามตรวจค้นที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง ให้ละเอียด
  • สอบถามเจ้าของบ้าน และพยานที่เกิดเหตุ เพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้ได้มากที่สุด สำหรับใช้เป็นแนวสืบสวน

 5.ต้องมีความรอบคอบ

นักสืบจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การติดตามจับกุมคนร้าย การหาข่าว

 6.ต้องมีความรับผิดชอบ

นักสืบที่ดี ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องาน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 7.ต้องไร้ร่องรอย

 นักสืบมืออาชีพ ต้องทำงานโดยไร้ร่องรอย ทั้งก่อนหน้า และหลังทำงาน

 8.เรื่องร่างกาย

นักสืบที่ดี จะต้องมีการฝึกฝน ออกกำลังกาย เตรียมพร้อมเสมอ มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน

โดยสรุป คุณสมบัติของนักสืบ จะต้องมีใจรัก มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความฉลาด ไหวพริบ และมุ่งมั่น ที่จะทำงานนั้น ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ย่อท้อ หรือสืบสวนเพียงครึ่งๆ กลางๆ

จึงต้องระลึกเสมอ ว่าอาชญากรรมทุกประเภท ต้องทิ้งร่องรอย หรือพยานหลักฐานไว้เสมอ พยานหลักฐานนั้น พบได้ในจุดเกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนั้น จะต้องอาศัยความรู้ ทางวิทยาการตำรวจ เข้ามาปรับใช้ ในการสืบสวน การนำพยานหลักฐาน ที่ได้จากการสืบสวน เข้ามาสู่สำนวน ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ จนสามารถจับกุมคนร้ายได้

และสามารถนำพยานบุคคล มาเบิกความยืนยัน การกระทำผิด จนศาลพิพากษาคดีลงโทษผู้กระทำผิด จึงถือว่า ได้ทำหน้าที่โดยครบถ้วน สมบูรณ์

คุณสมบัติของนักสืบ

เทคนิคและวิธีการสืบสวน

โดยทั่วไปนั้น ไม่มีตำรา การสืบสวนใดๆ ที่สามารถ ระบุได้อย่างแน่นอนว่า วิธีการสืบสวนอย่างไร จึงจะทำให้ การสืบสวน ประสบความสำเร็จได้

เนื่องจากการ สืบสวน เป็นศิลปะที่สลับซับซ้อน และละเอียดอ่อน จึงจำเป็น ที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนเทคนิค ยุทธวิธีการปฏิบัติ ให้เหมาะสม ตามลักษณะคดี และความมุ่งหมาย ของการสืบสวนอยู่เสมอ

นอกจากนั้น การสืบสวน ยังจะต้องอาศัย ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคล เข้าช่วยเสริมอีก

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาเทคนิค และวิธีการสืบสวน จึงได้สรุปเทคนิค บางประเภทที่สำคัญๆ และเป็นที่นิยม ได้แก่

       1.การสัมภาษณ์ และการชักถาม

นับเป็นเทคนิค พื้นฐานที่มี ความสำคัญที่สุด สำหรับเจ้าหน้าที่ สืบสวนทุกคน ศิลปะในการสัมภาษณ์ และซักถาม เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  จะต้องอาศัยการฝึก และประสบการณ์ จนเกิดความชำนาญ จะทำให้ ได้รับข้อเท็จจริงจากผู้ที่ถูกชักถาม

ดังนั้น ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์ และซักถามจะต้องคำนึง ถึงสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน ตามกฎหมายเป็นสำคัญ เพราะหากการซักถาม เกิดขึ้น เพราะการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ตามกฎหมายแล้ว ก็จะไม่เป็นผล ต่อการสืบสวน แต่ประการใด

จะต้องทำการซักถาม ด้วยความเป็นธรรม และใช้เทคนิคการซักถาม ที่เหมาะสม แก่สถานการณ์เสมอ

       2.การใช้เครื่องมือจับเท็จ

       3.การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

       4.การตรวจสอบจากแผนประทุษกรรม 

การตรวจสอบแผนประทุษกรรมคนร้าย จากทะเบียนประวัติอาชญากรรม ที่มีวิธีการกระทำผิด คล้ายกัน เป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้การสืบสวน ได้ผลดี เพราะว่ามักจะมีวิธีการกระทำผิดคล้ายๆกัน

       5.การหาข่าวจากประชาชนข้างเคียง

ในบางคดี ซึ่งเกิดในย่านที่พักอาศัย การเข้าไปสืบสวน หาข่าวจาก จากคนในพื้นที่ อาจจะได้ข่าว ที่เป็นประโยชน์ ต่อการคลี่คลายคดี เพิ่มเติมได้ การหาข่าวจากประชาชนใกล้เคียงที่ได้ผล มักกระทำหลังจากเกิดเหตุไม่นาน

       6.การเยี่ยมเยียนสอบถามผู้เสียหายเพิ่มเติม

การติดตามผล และออกไปเยี่ยมพบปะผู้เสียหาย เพิ่มอีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุแล้ว จะช่วยให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ได้

       7.การหาข่าวและรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลทั่วไป

ในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐบาล และธุรกิจเอกชน มีระบบวิธีการ เก็บรวบรวมประวัติบุคคล และทะเบียนต่างๆ ซึ่งสามารถ ใช้ประโยชน์ ในการสืบสวนได้

       8.การตั้งประเด็นในการสืบสวน 

ในกรณีที่ยังสรุปคดีไม่ได้ ว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ มักนิยมใช้วิธีการตั้งประเด็น การสืบสวน ที่อาจเป็นได้ไป จากนั้นจึงพยายามสืบสวน พิสูจน์ความเป็นไปได้ ของแต่ละประเด็น

       9.การใช้สายลับ

เป็นวิธีการที่นิยมกันมากที่สุด แล้วได้ผลรวดเร็ว แน่นอนที่สุด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ

       10.การเฝ้าดู การสะกดรอย การดูลาดเลา

หัวใจสำคัญ ของการสะกดรอย คือ การพรางตัว และความแนบเนียนในการติดตาม เพื่อไม่ให้ เป็นที่ผิดสังเกตุ

       

vastgibbon11

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top